Sophia Spiro
Yahrzeit

Sophia Spiro

12/01/1959 3rd Shevat 5719
Yahrzeit