Sarah (Shirley) Shalks
Yahrzeit

Sarah (Shirley) Shalks

01/08/1992 2nd Av 5752
Yahrzeit