Sarah Rose Yules
Yahrzeit

Sarah Rose Yules

15/12/1944 29th Kislev 5705
Yahrzeit