Sarah Churnin
Yahrzeit

Sarah Churnin

29/01/1949 28th Tevet 5709
Yahrzeit