Myer Rosenberg
Yahrzeit

Myer Rosenberg

26/11/1939 14th Kislev 5700
Yahrzeit