Mendel Blashkey
Yahrzeit

Mendel Blashkey

31/12/1940 1st Tevet 5701
Yahrzeit