Mary Rosenberg
Yahrzeit

Mary Rosenberg

09/02/1936 16th Shevat 5696
Yahrzeit