Israel Goldstone
Yahrzeit

Israel Goldstone

21/08/1935 22nd Av 5695
Yahrzeit