Hannah Samuels
Yahrzeit

Hannah Samuels

18/01/1924 12th Shevat 5684
Yahrzeit