Freda Pravidla
Yahrzeit

Freda Pravidla

28/07/1949 2nd Av 5709
Yahrzeit