Fanny Velinski
Yahrzeit

Fanny Velinski

12/11/1935 16th Heshvan 5696
Yahrzeit