Fanny Goldstone
Yahrzeit

Fanny Goldstone

26/10/1953 17th Heshvan 5714
Yahrzeit