Fanny Goldberg
Yahrzeit

Fanny Goldberg

07/10/1936 21st Tishri 5697
Yahrzeit