Dora Vites
Yahrzeit

Dora Vites

29/07/1975 21st Av 5735
Yahrzeit