Dora Vashafsky
Yahrzeit

Dora Vashafsky

21/10/1943 22nd Tishri 5704
Yahrzeit