Dora Blashkey
Yahrzeit

Dora Blashkey

22/08/1917 4th Elul 5677
Yahrzeit