Betsy Shaffner
Yahrzeit

Betsy Shaffner

09/10/1943 10th Tishri 5704
Yahrzeit