Betsy (Rose) Sochall
Yahrzeit

Betsy (Rose) Sochall

31/01/1969 12th Shevat 5729
Yahrzeit