Betsy Madolney
Yahrzeit

Betsy Madolney

29/08/1939 14th Elul 5699
Yahrzeit