Betsy Goldberg
Yahrzeit

Betsy Goldberg

06/11/1918 2nd Kislev 5679
Yahrzeit