Alfred Blashkey
Yahrzeit

Alfred Blashkey

27/09/1969 15th Tishri 5730
Yahrzeit